Уважаемые друзья и жители нашего уютного города Мозыря! Добро Пожаловать на официальный блог проекта МОЗЫРЬXXВЕК - это большой и долговременный проект главной целью, которого является поиск и восстановление редких снимков, фотографий, негативов и слайдов нашего города (люди, события, архитектура, природа и т.д.) на протяжении всего XX-го Века.
v

Подтверждение привилегий боярам Митковичам на Лукъяновский остров и дом в г. Мозыре от 3 Июня 1581 года


№ 245.— 1581 г. Iюня 3. Подтвержденiе привилегии боярамъ Митковичамъ на Лукъяновскiй островъ и домъ въ г. Мозырь.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt osmego, miesiąca Octobra jedynastego dnia.
Na sądach Jego Imperatorskiey mości ziemskich powiatu Mozyrskiego kadencyi ś. Michalskiey
stawając osobiście patron w. i. pan Wiktoryn Płochocki, łowczyc Czernihowski, przed nami
Kazimierzem Radziejowskim, Józefem Wolbekiem, podsędkami у Tomaszem Lenkiewiczem,
pisarzem—urzędnikami ziemskiemi powiatu Mozyrskiego takowy extrakt przywileju ad acta
podał de thenore seąuenti. Stanisław August, z Boże у łaski król Polski, wielki xiąze
Litewski, Żmuydzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński,
Siewierski у Czernichowski. Oznaymuiemy tym listem extraktem naszym, komu to wiedzieć
należy, iż wxięgach Metryki kancelaryi naszey wielkiey w. x. Litt. znayduie się przywiley
potwierżenia listu korola Zygmunta ziemianom Mozyrskim na ostrow Lukjanowski w wołosti
Mozyrskoy у na dom, za nayjasnieyszego predecessora naszego króla imci Polskiego у
wielkiego xiążęcia Litewskiego Stefana w roku tysiąc pięćset osimdziesiąt pierwszym,
miesiąca Junii trzeciego dnia dany, у suplikowano nam iest przez panów rad у urzędników,
przy boku naszym rezyduiących, abyśmy ten przywiley potwierdzenia z tych że xiąg metryki
kancellaryi naszey wielkiey w. x. Lit. per extractum authentice wydać pozwolili, który
słowo do słowa z ruskiego wypisując tak się w sobie ma: